سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

فاکتور فروش

یکی از پایه‌های اساسی یک کسب ‌وکار در معامله‌های تجاری است که با توجه به خرید انجام شده توسط فروشنده به خریدار عرضه می‌شود

فاکتور فروش در بعضی از کسب ‌و ‌کارها حکم گارانتی محصول را هم دارد تا امکان عودت آن وجود داشته باشد.

فاکتور فروش می‌تواند به صورت دستی یا به وسیله نرم‌افزار نوشته و چاپ شود.

چاپ فاکتور فروش کالا با اسم و لوگوی برند شما باعث رسمیت و اعتبار کسب ‌و‌ کار شما می‌شود و یک اقدام تبلیغاتی موثر است

فاکتور تحریر چاپ سیاه سفید

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری500020*14.53,089,973 تومان
2فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری500024*172,649,999 تومان
3فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری100020*14.5670,000 تومان
4فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری100024*17655,000 تومان
5فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,021,999 تومان
6فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری200040*294,399,972 تومان
7فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری500040*298,159,940 تومان
8فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری500034*246,609,970 تومان
9فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری100040*291,800,000 تومان
10فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری100034*241,450,000 تومان
11فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری200029*202,439,979 تومان
12فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری200034*242,209,981 تومان
13فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری500029*204,089,957 تومان
14فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری500024*173,529,968 تومان
15فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری100029*201,060,000 تومان
16فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری100024*17780,000 تومان
17فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,239,995 تومان
18فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری200024*171,239,993 تومان
19فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری500020*14.52,329,986 تومان
20فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری500040*291,099,993 تومان
21فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری100020*14.5530,000 تومان
22فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری100040*292,330,000 تومان
23فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری200040*293,439,980 تومان
24فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری200034*242,649,991 تومان
25فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری500029*205,729,940 تومان
26فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری500034*244,639,965 تومان
27فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری100029*201,310,000 تومان
28فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری100034*241,220,000 تومان
29فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری200029*202,029,984 تومان
30فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری200024*171,499,986 تومان

فاکتور تحریر چاپ قرمز و مشکی

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری100029*201,540,000 تومان
2فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری100034*241,480,000 تومان
3فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری200029*202,209,977 تومان
4فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری200024*171,769,988 تومان
5فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری500020*14.53,320,000 تومان
6فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری500024*172,979,984 تومان
7فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری100020*14.5800,000 تومان
8فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری100024*17840,000 تومان
9فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,149,997 تومان
10فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری200040*294,739,949 تومان
11فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری500040*298,599,992 تومان
12فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری500034*247,049,923 تومان
13فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری100040*292,120,000 تومان
14فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری100034*241,730,000 تومان
15فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری200029*202,699,989 تومان
16فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری200034*242,539,976 تومان
17فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری500029*204,409,948 تومان
18فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری500024*173,939,967 تومان
19فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری100029*201,270,000 تومان
20فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری100024*171,060,000 تومان
21فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,450,000 تومان
22فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری200024*171,449,991 تومان
23فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری500020*14.52,649,999 تومان
24فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری500040*2911,449,987 تومان
25فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری100020*14.5660,000 تومان
26فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری100040*292,650,000 تومان
27فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری200040*293,879,981 تومان
28فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری200034*242,979,994 تومان
29فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری500029*206,169,933 تومان
30فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری500034*245,079,952 تومان

فاکتور تحریر چاپ تمام رنگی

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری200034*242,769,984 تومان
2فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری500029*205,079,998 تومان
3فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری500024*174,199,997 تومان
4فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری100029*201,540,000 تومان
5فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری100024*171,450,000 تومان
6فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری200021*14.81,749,988 تومان
7فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری200024*171,659,983 تومان
8فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری500020*14.53,209,976 تومان
9فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 5 روز کاری500040*2912,119,997 تومان
10فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری100020*14.5880,000 تومان
11فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 5 روز کاری100040*293,210,000 تومان
12فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری200040*294,319,977 تومان
13فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری200034*243,529,988 تومان
14فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری500029*206,839,955 تومان
15فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری500034*245,519,934 تومان
16فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری100029*201,940,000 تومان
17فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری100034*241,890,000 تومان
18فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری200029*202,649,970 تومان
19فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری200024*173,229,991 تومان
20فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری500021*14.83,859,994 تومان
21فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری500024*173,319,986 تومان
22فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری100021*14.81,215,000 تومان
23فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری100024*17940,000 تومان
24فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,449,993 تومان
25فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 5 روز کاری200040*295,289,951 تومان
26فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری500040*299,499,985 تومان
27فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری500034*247,489,911 تومان
28فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری100040*292,650,000 تومان
29فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری100034*242,210,000 تومان
30فاکتور فروش - تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری200029*203,249,965 تومان

فاکتور کاربن دار چاپ سیاه سفید

مجموع ۳۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری500024*175,219,946 تومان
2فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری100029*201,200,000 تومان
3فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری100024*171,140,000 تومان
4فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,709,998 تومان
5فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری200024*171,560,000 تومان
6فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری500020*14.52,849,981 تومان
7فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری500040*2914,619,987 تومان
8فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری100020*14.5610,000 تومان
9فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری100040*293,420,000 تومان
10فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A6 6 روز کاری200014.5*10990,000 تومان
11فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری200040*294,369,971 تومان
12فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری200034*244,349,970 تومان
13فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A6 6 روز کاری200014.5*10700,000 تومان
14فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری500029*207,589,958 تومان
15فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری500034*246,700,000 تومان
16فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری100029*201,790,000 تومان
17فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری100034*241,600,000 تومان
18فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری200029*202,340,000 تومان
19فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B5 6 روز کاری200024*172,169,990 تومان
20فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری500020*14.54,180,000 تومان
21فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری500024*173,610,000 تومان
22فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A5 6 روز کاری100020*14.5880,000 تومان
23فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B5 6 روز کاری100024*17800,000 تومان
24فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,199,992 تومان
25فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A3 6 روز کاری200040*296,459,969 تومان
26فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A6 6 روز کاری500014.5*102,469,975 تومان
27فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری500040*2910,069,906 تومان
28فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری500034*249,900,000 تومان
29فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A6 6 روز کاری500014.5*101,709,995 تومان
30فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A3 6 روز کاری100040*292,390,000 تومان
31فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - B4 6 روز کاری100034*242,250,000 تومان
32فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - سه برگی - A4 6 روز کاری200029*203,419,974 تومان
33فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - B4 6 روز کاری200034*243,120,000 تومان
34فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ مشکی - دو برگی - A4 6 روز کاری500029*205,220,000 تومان

فاکتور کاربن دار چاپ سرمه ای

مجموع ۳۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A5 5 روز کاری100020*14.5847,000 تومان
2فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B5 5 روز کاری100024*17746,000 تومان
3فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,134,996 تومان
4فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A3 5 روز کاری200040*295,879,943 تومان
5فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A6 5 روز کاری500014.5*102,286,988 تومان
6فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A3 5 روز کاری500040*299,099,895 تومان
7فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B4 5 روز کاری500034*248,929,950 تومان
8فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A6 5 روز کاری500014.5*101,609,995 تومان
9فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A3 5 روز کاری100040*292,170,000 تومان
10فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B4 5 روز کاری100034*242,085,000 تومان
11فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A4 5 روز کاری200029*203,169,992 تومان
12فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B4 5 روز کاری200034*242,865,977 تومان
13فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A4 5 روز کاری500029*204,749,950 تومان
14فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B5 5 روز کاری500024*174,749,965 تومان
15فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A4 5 روز کاری100029*201,102,000 تومان
16فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B5 5 روز کاری100024*171,100,000 تومان
17فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,609,994 تومان
18فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B5 5 روز کاری200024*171,475,990 تومان
19فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A5 5 روز کاری500020*14.52,625,984 تومان
20فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A3 5 روز کاری500040*2913,179,853 تومان
21فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A5 5 روز کاری100020*14.5576,000 تومان
22فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A3 5 روز کاری100040*293,135,000 تومان
23فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A6 5 روز کاری200014.5*10932,000 تومان
24فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A3 5 روز کاری200040*293,981,993 تومان
25فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A6 5 روز کاری200014.5*10678,000 تومان
26فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B4 5 روز کاری200034*243,929,974 تومان
27فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A4 5 روز کاری500029*206,949,992 تومان
28فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B4 5 روز کاری500034*246,049,973 تومان
29فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A4 5 روز کاری100029*201,680,000 تومان
30فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B4 5 روز کاری100034*241,457,000 تومان
31فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - A4 5 روز کاری200029*202,169,992 تومان
32فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - B5 5 روز کاری200024*172,039,994 تومان
33فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - سه برگی - A5 5 روز کاری500020*14.53,811,965 تومان
34فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - تک رنگ سرمه ای - دو برگی - B5 5 روز کاری500024*173,309,964 تومان

فاکتور کاربن دار چاپ قرمز و مشکی

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری200029*202,390,994 تومان
2فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری200024*172,499,998 تومان
3فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری500020*14.54,569,982 تومان
4فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری500024*173,969,993 تومان
5فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری100020*14.51,095,000 تومان
6فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری100024*171,020,000 تومان
7فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,429,985 تومان
8فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری200040*297,049,957 تومان
9فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری500040*2910,999,980 تومان
10فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری500034*2410,719,900 تومان
11فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری100040*292,760,000 تومان
12فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری100034*242,580,000 تومان
13فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری200029*203,869,984 تومان
14فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری200034*243,499,998 تومان
15فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری500029*205,135,963 تومان
16فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری500024*175,759,951 تومان
17فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A4 5 روز کاری100029*201,276,000 تومان
18فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B5 5 روز کاری100024*171,390,000 تومان
19فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A5 5 روز کاری200020*14.51,989,987 تومان
20فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B5 5 روز کاری200024*171,829,982 تومان
21فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری500020*14.53,239,994 تومان
22فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری500040*2915,769,833 تومان
23فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A5 5 روز کاری100020*14.5760,000 تومان
24فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A3 5 روز کاری100040*293,830,000 تومان
25فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - A3 5 روز کاری200040*294,859,973 تومان
26فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - B4 5 روز کاری200034*244,759,996 تومان
27فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری500029*208,339,926 تومان
28فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری500034*247,319,979 تومان
29فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - سه برگی - A4 5 روز کاری100029*202,185,000 تومان
30فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - دو رنگ قرمز و مشکی - دو برگی - B4 5 روز کاری100034*241,910,000 تومان

فاکتور تحریر چاپ تمام رنگی

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری500024*176,219,960 تومان
2فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری100029*201,700,000 تومان
3فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری100024*171,700,000 تومان
4فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری200020*14.52,489,994 تومان
5فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری200024*172,279,980 تومان
6فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری500020*14.53,630,000 تومان
7فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 6 روز کاری500040*2916,769,902 تومان
8فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری100020*14.51,000,000 تومان
9فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 6 روز کاری100040*294,350,000 تومان
10فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری200040*295,389,941 تومان
11فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری200034*245,179,980 تومان
12فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری500029*208,899,882 تومان
13فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری500034*247,879,942 تومان
14فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری100029*202,490,000 تومان
15فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری100034*242,260,000 تومان
16فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری200029*203,109,980 تومان
17فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B5 6 روز کاری200024*173,119,976 تومان
18فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری500020*14.54,969,957 تومان
19فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری500024*174,349,940 تومان
20فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A5 6 روز کاری100020*14.51,350,000 تومان
21فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B5 6 روز کاری100024*171,270,000 تومان
22فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A5 6 روز کاری200020*14.51,770,000 تومان
23فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A3 6 روز کاری200040*297,659,915 تومان
24فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری500040*2911,799,962 تومان
25فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری500034*2411,400,000 تومان
26فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A3 6 روز کاری100040*293,110,000 تومان
27فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - B4 6 روز کاری100034*243,000,000 تومان
28فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - سه برگی - A4 6 روز کاری200029*204,349,980 تومان
29فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - B4 6 روز کاری200034*243,939,993 تومان
30فاکتور فروش - کاربن لس NCR خارجی - چهار رنگ ، تمام رنگی - دو برگی - A4 6 روز کاری500029*206,209,930 تومان

تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی

تحریر 70 خارجی ، الوان 60 ایرانی

کاربن لس NCR خارجی

کاربن لس NCR خارجی

 • تهران ، بزرگراه رسالت (سردار شهید قاسم سلیمانی)
  جنب درب شمالی مترو علم و صنعت شماره 515

  ساعت کاری:
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 20
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18

  شماره تماس: 09122032700
  کد پستی : 1684715951

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1402 - قدرت گرفته از چاپیروس